Algemene Voorwaarden

& Privacy Verklaring

 1. Aanvaarding : De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit de overeenkomst tussen NIBS en de exposant.
 2. Onderhuur/Overdracht: De onderhuur of overdracht door de exposant aan derden , in welke vorm dan ook, zelf gratis, van elk recht in verband met de beurs is streng verboden. 
 3. Vergoeding en betalingsvoorwaarden: na inschrijving zijn volgende vergoedingen door NIBS opeisbaar:- het inschrijvings- en huurgelden voor de duur van de beurs - de kosten van de beschikbaarstelling van de locatie - de overeengekomen bijkomende vergoedingen ten gunste van NIBS- de betaling van het voorschot tbv 30% van de totale overeenkomst- de betaling van het saldo ten minste 90 dagen voor de openingsdatum - de facturen zijn bij ontvangst betaalbaar ; het niet reageren bij ontvangst geldt als aanvaarding. Eventuele bezwaren tegen een factuur moet binnen de 8 dagen na datum van facturering kenbaar worden gemaakt. Betalingsverzuim op de vervaldag van elke factuur leidt tot onmiddellijke opeisbaarheid van alle sommen die de exposant verschuldigd is, zelfs op latere vervaldagen. Uit de opeisbaarheid volgt dat NIBS vrij over de locatie kan beschikken en deze opnieuw kan verhuren.
 4. Annulering van deelname: volledig of gedeeltelijke annulering van de gehuurde locatie kan enkel per aangetekende brief . Een dergelijke afstand of vermindering leidt tot opeisbaarheid van de volgende bedragen: 120 dagen vóòr de openingsdatum van de beurs, zal 40% van de verschuldigde bedragen als schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging gevorderd worden. 90 dagen vóór de openingsdatum  60% van de verschuldigde bedragen. Deze bedragen zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 5. Verzekering: De exposant: elkeen die al dan niet vergoed aanwezig is op de beurs om zijn/haar diensten en/of producten aan te bieden, vertegenwoordigd door een rechtsgeldig gemachtigd persoon, verklaart op een onvoorwaadelijke en onherroepelijke wijze dat hij in geval van diefstal, ongeval of schade afziet van elke vordering en van elk verhaal tegen NIBS BVBA, zijn bestuurders en aangestelden alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn met NIBS bvba. De exposant verplicht zich ertoe deze afstand van verhaal ter kennis te brengen aan hun verzekeraars voor schade en arbeidsongevallen.
 6. Sabam: Videofilms met muziek moet de exposant de rechten zelf bij Sabam regelen. De billijke vergoeding is van toepassing wanneer muziek wordt begruikt en uitgezonden in oor het publiek toegankelijke plaatsen.
 7. Beursplan: dit plan wordt slechts ter informatie aan de exposant overhandigd en NIBS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verschillen tussen de afmetingen in dit plan 
 8. Inbezitneming van de locatie: De aan de exposant toegekende locatie kan enkel ingenomen worden na volledige betaling van alle door de exposanten verschuldigde bedragen. Als de locatie één dag voor de openingsdatum niet in gebruik is genomen door de exposant, dan wordt dit als eenzijdige annulering door de exposant beschouwd en mag NIBS van rechtswege over de locatie beschikken en de voorziene schadevergoeding bij de exposant vorderen.
 9. Ontruiming van de locatie: De ontruiming van de locaties binnen de tenten dienen ten laatste tegen 12 u de dag na sluiting van de beurs te geschieden. Bij niet ontruiming of bij nodige nazorgen van de locatie ,zal dit door de organisatoren gebeuren tegen het tarief van € 60/uur/man
 10. De exposant en zijn medewerkers verbinden zich ertoe hun voertuigen op de daarvoor voorziene parking te parkeren, en geven hierbij de uitdrukkelijke toestemming aan de organisatie om het voertuig weg te slepen op kosten van de exposant mocht dit niet zo zijn.
 11. Toegestane producten: Alleen producten,werken en prestaties door de exposant vermeld in zijn aanvraag of vermeld op de factuur van de locatie kunnen worden geëxposeerd of aan het publiek aangeboden. Gevaarlijke producten, explosieve en brandbare stoffen zijn verboden. De exposant blijft bij uitsluiting aansprakelijk voor elk ongeval dat kan gebeuren als gevolg van zijn deelname aan de beurs.
 12. De exposant verbindt zich er toe om gedurende de ganse beursperiode, op geen enkele manier drank of etenswaren aan te bieden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie NIBS.
 13. Verboden in verband met de deelname aan NIBS: - monsters, pamfletten of reclame uit te delen zonder toelating van de organisator - affiches en bevlagging binnen het terrein van de beurs zonder toelating van de organisator. - audiovisuele apparatuur is verboden te gebruiken wanneer ze hinderlijk zijn voor de naburige exposanten - alle foto’s, illustraties en andere grafische en tekstuele elementen die de exposant ter hand stelt moet vrij van rechten zijn. - bevestiging aan de structuren van de tent kan enkel na afspraak met de organisatie.
 14. Opbouw & afbreekuren: gebeuren volgens de voorschriften van NIBS
 15. Rookverbod: In overeenstemming met de legale toepasbare bepalingen, geldt het rookverbod algemeen
 16. Elektrische installatie & gebruik van gas: De elektrische installaties op de gehuurde locaties dienen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften te beantwoorden. Het maximaal vermogen is bepaald op max. 10A en mag niet overschreden worden. Bij overtreding behoudt NIBS zich het recht om de aansluiting zonder verhaal af te sluiten.
 17. Overmacht: Als geval van overmacht wordt beschouwd: brand, oorlog, natuurrampen, overheidsregelen, overschrijding van veiligheidsnormen voor tenten en gebouwen die de organisatie van de beurs onmogelijk, aanzienlijk duurder of zelf onmogelijk  maken. In geval van overmacht heeft de organisator het recht de uitvoering van de contractuele relaties met de exposant op te schorten voor de duur van de overmacht zonder weerhouden te zijn tot schadeloosstelling van de exposant. De door de exposant gestorte bedragen blijven in handen van de organisator en is hij niet gehouden tot een of andere terugbetaling of schadevergoeding.
 18. Toepasselijk recht: Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing voor de toepassing van onderhavige Algemene Bepalingen
 19.  Privacyverklaring: deze kunt u hier raadplegen.